Co się stanie z przestrzenią naszego miasta? Po raz kolejny złożyliśmy uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Mrągowa.

Dzisiaj upływa termin zgłaszania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrągowa.

W piątek, 4 sierpnia 2023r. złożyliśmy ponownie 16 uwag do wyłożonego  projektu planu. Plan był włożony do konsultacji po raz drugi do konsultacji publicznej, pierwsze wyłożenie miało miejsce w 2022r. Prace nad zmianą planu zainicjował Burmistrz 4 lata temu, do tej pory nie uchwalono zmian w planie.

Przekazane uwagi są tożsame ze złożonymi rok temu, podczas pierwszego wyłożenia projektu planu do dyskusji publicznej. Mamy świadomość, że niektóre z uwag złożonych w ubiegłym roku zostały uwzględnione w obecnie wyłożonym projekcie, jednak brak  jasności co do zakresu rozpatrzenia całości złożonych w 2022roku  uwag, skłonił nas do decyzji o ponownym złożeniu dokumentów.

Niestety podtrzymane w obecnym projekcie planu,  zostały zmiany dotyczące  wysokiej zabudowy ( 7 i 10 pięter) dotyczą terenów  po Warmii i Placu po PKS.

Przeciwko wysokiej zabudowie w tych lokalizacjach  wypowiadało się wielu mieszkańców Mrągowa, w tym ekspertów branżowych, architektów i urbanistów, biorących udział w organizowanych w ramach naszego projektu spotkaniach. Jak twierdzą eksperci, przygotowywane zmiany dotyczące wysokiej zabudowy zaplanowane zostały bez przeprowadzenia analiz w zakresie waloryzacji krajobrazu miejskiego. Proponowane zmiany zwiększają intensywność zabudowy, dopuszczają pojawienie  się obiektów o przytłaczającej, niewspółmiernej do obecnie istniejącej zabudowy kubaturze.  Jest to bardzo agresywna interwencja w tkankę miejską, która może bezpowrotnie zdegradować krajobraz wewnętrzny i zewnętrzny miasta i jego piękno przestrzenne. Z informacji przekazanych, podczas dyskusji publicznej nad projektem, przyjęcie zmian w planie zezwalających na wysoką zabudowę, nie daje miastu żadnych możliwości wpływu, na  charakter, styl i konwencję budowli deweloperskich, tak by wpisywały się w istniejąca sylwetę miasta.

W związku z tym, iż nie  uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, w jakiej części zostały uwzględnione a w jakiej odrzucone pozostałe ze zgłaszanych w 2022r. uwag, zdecydowaliśmy się ponowie całość dokumentacji opracowanej w ubiegłym roku.

Chcemy mieć pewność, że wszystkie złożone w ubiegłym roku uwagi,  zostaną rozpatrzone w aktualnie trwającej procedurze. Zależy nam aby głos mieszkańców, wyrażony podczas spotkań Mrągowo Sz(t)uka Dialogu – Miasto  Szyte na Miarę, został usłyszany i wzięty pod uwagę.

Zmiany dotyczą terenów śródmieścia, a więc najcenniejszych funkcjonalnie i historycznie przestrzeni Mrągowa, stąd ponowa interwencja w sprawie.

Warto przypomnieć,  że przedłożone wnioski są wynikiem prac społecznego zespołu, złożonego z zaangażowanych w inicjatywę mrągowian, planistów, architektów, architektów krajobrazu, inżynierów budowlanych. Pod każdą z 16 złożonych  uwag złożono od 500 do 700 podpisów poparcia.

Złożone uwagi przygotowane były w trosce o zachowanie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju naszego miasta, uwzględniały  szacunek do zastanego dziedzictwa kulturowego i krajobrazu, są to wartości uniwersalne, a jednocześnie usankcjonowane w obowiązującym z mocy ustawy prawie ( ustawa o planowaniu przestrzennym).

Proponowane  zmiany dotyczące zwłaszcza wysokiej zabudowy są  bardzo intensywną interwencja w tkankę miejską. Zgodnie z obwiązującymi przepisami po przyjęciu zmian samorząd miasta nie ma żadnego wpływu na kształt, koncepcje architektoniczną, detale aranżacji  i spójność obiektów budowanych w ramach uchwalonego planu. Tym samym, samorząd,  nie może zagwarantować, że  planowane budynki będą jakościową dominantą, wkomponują się w istniejącą zabudowę, podnosząc prestiż miejsca.

Więcej informacji na temat zakresu  uwag ich zasadności możesz znaleźć w artykule na naszej stronie www.zlaprozwoj.pl/uwagi-do-planu oraz list-otwarty-do-przewodniczacego-rady-m. mragowa

Jak  przebiegały  prace zmianami w planie miejscowym Mrągowa?

22 sierpnia 2019r. –przystąpienie do opracowania zmian w planie. Jak widać proces formalno – prawny zmian w planie trwa już prawie 4 lata. Zmiany zostały zainicjowane na wniosek Burmistrza, uchwałą podjętą przez Radę Miasta 22 sierpnia 2019 roku. (Uchwała nr XI/6/2019 RM w Mrągowie z dnia 22 sierpnia 2019r.) W tym czasie trwały prace nad przygotowaniem projektu planu z szeroko zakrojonymi zmianami dotyczącymi przestrzeni śródmieścia.  W  ubiegłym roku Burmistrz ogłosił pierwsze wyłożenie projektu planu do wglądu.

Od 1 do 30 czerwca 2022 r. trwały konsultacje, 13 czerwca odbyła się dyskusja publiczna z udziałem urbanisty i kadry Urzędu Miasta, do dnia 21 lipca 2022 roku  można było wnosić uwagi do projektu planu. W rezultacie tego wyłożenia do urzędu Miejskiego w wpłynęło 33 uwagi, w tym 22 uwagi przygotowane w wyniku dyskusji zainicjowanej w ramach Projektu Mrągowo Sz(t)uka Dialogu.

12 sierpnia 2022 r. Burmistrz rozpatrzył zgłoszone do planu uwagi, na 33 zgłoszone uwagi, w całości uwzględniono 14, 19 uwag uwzględniono częściowo lub odrzucono.  Treść  Zarządzenia Nr 1279/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie, w linku TUTAJ.  W złączniku nr 1 do przywołanego zarządzenia widnieje specyfikacja rozstrzygnięć, niestety nie ma jasnej informacji w jakim zakresie rozpatrzone są uwagi przyjęte w części.

21 czerwca 2023 r. Burmistrz zawiadomił o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i rozpoczęciu konsultacji od 21.06 do 21.07 trwały konsultacje w Urzędzie Miejskim,  dyskusja publiczna na temat planu odbyła  się 17.07. 2023r. o g. 14.00 Fundacja Złap Rozwój  uczestniczyła w spotkaniu i wnioskował o uwzględnienie uwag zgłoszonych przez mieszkańców w poprzednio ogłaszanych konsultacjach.

Do 07 sierpnia 2023 r. można było zgłaszać uwagi do projektu planu. 4 sierpnia 2023r. Fundacja Złap Rozwój, zgłosiła ponownie uwagi do projektu Planu.

Zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza, następnie projekt planu zostanie skierowany do przyjęcia przez Radę Miejską , być może nastąpi  to jeszcze w sierpniu 2023 r.