SKOK PRZEZ PRZEPAŚĆ

KREATYWNE STAŻE DLA BIZNESU

Co to znaczy?
Kreatywność jest podstawowym warunkiem zmiany i rozwoju, zwłaszcza w czasach kryzysu. Aby stworzyć nowe perspektywy, trzeba wykonać ruch, przeskoczyć przez przepaść pełną barier i wyzwań oraz… stanąć na drugiej krawędzi. Wspólnie z młodymi ludźmi chcemy dokonać takiego skoku – od edukacji do zatrudnienia.

SKOK PRZEZ PRZEPAŚĆ

KREATYWNE STAŻE DLA BIZNESU

Co to znaczy?
Kreatywność jest podstawowym warunkiem zmiany i rozwoju, zwłaszcza w czasach kryzysu. Aby stworzyć nowe perspektywy, trzeba wykonać ruch, przeskoczyć przez przepaść pełną barier i wyzwań oraz… stanąć na drugiej krawędzi. Wspólnie z młodymi ludźmi chcemy dokonać takiego skoku – od edukacji do zatrudnienia.

Gdzie? 

Polska

Mrągowo

Włochy

Turyn

Finlandia

Raahen

Kreatywne staże dla biznesu będą testowane w trzech miastach i trzech krajach jako innowacyjny program edukacyjny.

Po przetestowaniu innowacji planujemy podzielić się własnym doświadczeniem, jak również udzielić niezbędnego wsparcia wszystkim zainteresowanym realizacją programu.

Jak to działa?
W czasie realizacji projektu 45 osób w wieku 18-30 lat (po 10 stażystów i 5 przedsiębiorców z każdego kraju), w trzyosobowych zespołach kreatywnych (przedsiębiorca i dwóch stażystów) weźmie udział w 30 kreatywnych stażach dla biznesu, zakończonych 15 tzw. produktami stażowymi do wykorzystania dla dalszego rozwoju firm stażodawców. Młodzi przedsiębiorcy zostaną przeszkoleni w formie 5-dniowego treningu kompetencyjnego w zakresie zarządzania firmą, a stażyści – w zakresie zarządzania własną edukacją i karierą zawodową. Ich opiekunowie – tutorzy, będą pracowali z nimi w tym procesie za pomocą metodyki design thinking, w której również zostaną przeszkoleni. W efekcie uczestnicy projektu rozwiną kompetencje w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości, zdefiniowanej jako: kreatywność i nieschematyczność myślenia, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, zdolność do planowania przedsięwzięć i konsekwentnego prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów, zdolność identyfikowania dostępnych możliwości działalności osobistej: edukacyjnej, zawodowej lub gospodarczej, proaktywne zarządzanie (planowanie, organizowanie, zarządzanie, kierowanie, analizowanie, komunikowanie itp.), skuteczne negocjowanie i prezentowanie stanowisk, zdolność do pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętność identyfikacji i oceny własnych mocnych i słabych stron. Ważnym rezultatem projektu będzie powstanie przewodnika programu do upowszechniania w trzech krajach i za granicą, w 4 wersjach językowych. W trakcie projektu dotrzemy z nim do 90 uczniów, studentów i absolwentów w wieku 18-30 lat i 150 osób – przedstawicieli organizacji/instytucji oraz przedsiębiorców ze środowisk zainteresowanych wdrożeniem programu.

Naszym celem podczas 22 miesięcy trwania projektu będzie podniesienie poziomu przygotowania 45 uczniów, studentów, absolwentów i młodych przedsiębiorców do 30 roku życia do: zatrudnienia, samozatrudnienia oraz prowadzenia i rozwijania własnych firm.

Zmierzamy w kierunku stworzenia takiej oferty edukacyjno-rozwojowej dla młodych ludzi, która da szansę na ścieżkę kariery, uzupełni edukację szkolną w obszarze kompetencji przedsiębiorczych oraz wzmocni pozycję młodych ludzi na rynku pracy i w biznesie . Buduje również podwaliny pod rozwój zdalnych miejsc pracy w oparciu o sektor kreatywny i nowoczesne ICT, otwierając rynek pracy w całym kraju i na świecie bez konieczności migracji. Chcemy docelowo tworzyć tzw. ośrodki szkolenia, praktyk, staży i obserwacji zawodów oraz wspierać nowoczesną edukację dla zawodów przyszłości, stawiając na przedsiębiorczość i tworzenie własnych miejsc pracy.

Realizacja:

Wypracujemy i użyjemy do tego innowacyjnej formuły tzw. kreatywnych staży dla biznesu, gdzie stażyści i stażodawcy razem wykonają “skok” po nowatorskie rozwiązania, usługi i produkty – dzięki poznaniu i skorzystaniu z różnorodnych

technik kreatywnego myślenia i metodyki design thinking oraz wsparcia tutorów i mentorów z trzech krajów partnerskich. Wzrost kreatywności i przedsiębiorczości naszych uczestników przełoży się na lepszy rozwój własny, rozwój firm oraz na przeciwdziałanie kryzysowi w edukacji i biznesie w dobie COVID-19.

Rezultaty:
Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowego
partnerstwa strategicznego:

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”
Mrągowo, Polska

Fundacja prowadzi Centrum Kształcenia Obywatelskiego i Multimedialnego w celu zahamowania odpływu młodych ludzi z regionu, tworząc ofertę, która da szansę na zaplanowanie własnej ścieżki kariery, uzupełni edukację szkolną w zakresie kompetencji przedsiębiorczych, społecznych, obywatelskich i medialnych oraz umożliwienie młodym ludziom pełnienie ważnej roli w życiu publicznym.

www.alefundacja.pl

Fundacja Złap Rozwój
Mrągowo, Polska

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia społeczności Mrągowa i okolicznych miejscowości poprzez wspieranie mieszkańców w ich rozwoju i dążeniu do samorealizacji. Fundacja koncentruje się na wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego we współpracy z samorządami, administracją państwową i gospodarczą, lokalnym biznesem, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi.

www.zlaprozwoj.pl

HumaCapiAct
Turyn, Włochy

Prywatna agencja oraz ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze VET i edukacji. Główne cele to realizacja projektów mających na celu rozwój innowacyjnych narzędzi i metod szkoleniowych, projektowanie szkoleń, programów poradnictwa zawodowego, w których edukacja spotyka się ze światem zatrudnienia i przedsiębiorczości. Koncentrują się na lukach w umiejętnościach młodzieży na rynku pracy, powiązaniu rynku pracy ze światem edukacji, pobudzeniu przedsiębiorczości społecznej jako formy walki z bezrobociem wśród młodzieży.

www.humacapiact.com

Koulutuskuntayhtymä Brahe
Raahe, Finlandia

Centrum Edukacyjne Brahe to wielosektorowa organizacja edukacyjna działająca w gminach Raahe, Pyhäjoki i Siikajoki. Organizuje trzyletnie kształcenie ponadgimnazjalne dla 1850 studentów, obejmujące cztery różne specjalizacje: Technologia i Transport, Usługi, Media i Rzemiosło Artystyczne, Przyroda i Rolnictwo. Celem Brahe jest sprostanie wymaganiom lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego rynku pracy, na którym granice te powoli się zacierają dzięki coraz większemu znaczeniu indirect creative jobs i przemysłu ICT.

www.brahe.fi

JUMP THROUGH THE GAP
CREATIVE INTERNSHIPS FOR BUSINESS

What does it mean?
Creativity is the best ground for change and development, especially in times of crisis.To open new perspectives you need to make the move, jump through the gap of barriers and challenges and stand on the other edge. We want to make such a leap together with young people from education to employment.

Where does it take place?
Creative internships for business will be tested in three cities and three countries:

  • Mrągowo in Poland
  • Turin in Italy
  • Raahen in Finland

After testing the idea we plan sharing the results and giving all necessary support to everybody interested in going through the similar experience in our and other countries.

How it works?
During the project 45 people aged 18-30 – 10 interns and 5 entrepreneurs from each country – will make the teams and take part in creative internships for business, completed with 15 so-called internship products.

Young entrepreneurs will be trained in the form of a 5-day competence training in company management, and interns – in the management of their own education and professional career.

Their tutors will work with them in this process using the design thinking methodology, in which they will also be trained. As a result, the participants of the project (interns and entrepreneurs) will developcompetences in the field of initiative and entrepreneurship (key competence), defined as: creativity and non-schematic thinking, innovation and risk-taking, the ability to plan projects and conduct them consistently to achieve the intended goals, the ability to identify available opportunities for personal activity: educational, professional or business, proactive management (planning, organizing, managing, directing, analyzing, communicating, etc.), effective negotiation and presentation of positions, the ability to work individually and in a team, the ability to identify and assess your own strengths and weaknesses . An important result of the project will be the creation of a program guide for dissemination in three countries and abroad, in 4 language versions. During the project, we will reach 90 pupils, students and graduates aged 18-30 and 150 people – representatives of organizations / institutions and entrepreneurs from environments interested in implementing the program

Our goal in Mrągowo (Poland), Raahen (Finland) and Turin (Italy) during 22 months of the project will be to raise the level of preparation of 45 pupils, students, graduates and young entrepreneurs under 30 to: employment, self-employment, running and developing companies. We are moving towards creating such an educational and development offer for young people that will give a chance to pursue a career path, will complement school education in the area of entrepreneurial competences and will strengthen the position of young people on the labor market and in business. It is also building foundations for the development of indirect creative jobs based on the creative sector and modern ICT, opening the job market all over the country and around the world without the need to migrate. We want to ultimately create the so-called training, apprenticeship, internship and observation centers for professions, and to support modern education for the professions of the future, focusing on entrepreneurship and creating one’s own jobs.

Implementation
We will work out and use an innovative formula, the so-called creative internships for business, where trainees and interns will make a „leap” to innovative solutions, services and products – thanks to the knowledge and use of various creative thinking techniques and design thinking, learning by doing methodology and the support of tutors and mentors from three partner countries. Increased creativity and entrepreneurship of our participants will translate into better personal development, the development of companies, and counteracting the crisis in education and business in the era of COVID-19.

Results
 There will be 30 creative internships for business with 15 so-called internship products to be used for the further development of apprentice companies.

  1. 15 young entrepreneurs will attend a 5-day competency training to increase their initiative and entrepreneurship.
  2. 30 interns will attend a 5-day competence training in managing their own education and professional career.
  3. At least 90 pupils, students and graduates aged 18-30 will get acquainted with the idea of creative internships for business.
  4. There will be 3 regional seminars attended by 150 people – representatives of organizations / institutions and entrepreneurs from the circles interested in implementing the program of creative internships.
  5. There will be 4 language versions of the program guide for dissemination in three countries and abroad.

Partners:
The project is implemented within the strategic partnership of:

Fundacja Alternatywnej Edukacji “ALE” – Mrągowo, Poland
Foundation runs the Civic and Multimedia Training Center, supports youth development to stop the outflow of young people from the region, by creating an offer which will give a chance to pursue a career path, complement school education in entrepreneurial, social, civic and media competences, and empower young people to perform important role in public life.
www.alefundacja.pl

Fundacja Złap Rozwój – Mrągowo, Poland
Foundation’s mission is to improve the quality of life of the community of Mrągowo and the surrounding towns through supporting residents in their development and pursuit of self-fulfillment. They focus on supporting the development of civil society in cooperation with the local government, state administration and economic, local business, educational institutions, non-governmental organizations.

HumaCapi Act – Turin, Italy
A private agency, research and development center operating in the areas of VET and education. The main goals are the implementation of projects aimed at the development of innovative training tools and methods, designing training courses, career guidance programs in which education meets the world employment and entrepreneurship. They focus on youth skills gaps in the labor market, linkage labor market with the world of education, stimulating social entrepreneurship as a form of combating unemployment among youth.
www.humacapiact.com

Koulutuskuntayhtymä Brahe – Raahe, Finland
The Brahe Educational Center is a multi-sector educational organization operating in the municipalities of Raahe, Pyhäjoki and Siikajoki. It organizes upper secondary 3-year education for 1,850 students, covering four different specializations: Technology and Transportation, Services, Media and  Crafts arts, Nature and agriculture. Their goal is to meet local, regional, national and international requirements in the labor market, where these boundaries are slowly blurring thanks to the growing importance of indirect creative jobs and the ICT industry.
www.brahe.fi

The project “Jumping through the gap – creative internships for business is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Reference number: 2021-1-PL01-KA220-YOU-000030421