List otwarty do Przewodniczącego Rady Mrągowa

Mrągowo, 16 sierpnia 2022r.

Pan
Henryk Nikonor
Przewodniczący Rady Miasta Mrągowa

Szanowny  Panie Przewodniczący,

Zwracam się do Pana jako osoba odpowiedzialna za merytoryczną koordynację projektu Mrągowo Sztuka Dialogu, jednego z trzech najlepiej ocenionych w Polsce projektów społecznych, złożonych do programu finansowanego z Funduszy Norweskich. Celem naszego projektu jest angażowanie mrągowian w dyskusje i działania związane z ważnymi  tematami  dotyczącymi ich codziennego  życia i przestrzeni naszego Miasta, dlatego od stycznia br. pytamy mieszkańców o sprawy ważne, które chcieliby poruszać, zapraszamy do udziału w szkoleniach i otwartych dyskusjach dotyczących istotnych spraw lokalnych.

Jedną z takich spraw jest kwestia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Mrągowa, od czerwca br.  wspieraliśmy  rozmowy społeczne w ramach konsultacji Planu zapoczątkowane przez Burmistrza Miasta 13 czerwca 2022 r. Efektem tych rozmów były inicjatywy mieszkańców związane ze zgłoszeniem uwag do Planu, powstały samoorganizujące się grupy społeczne zaangażowane w akcję konsultacji, formułowania uwag i zbierania poparcia mieszkańców. W rezultacie procesu  nazwanego Mrągowo Miasto Szyte na Miarę. Złożono 22 skrupulatnie uzasadnione i zilustrowane uwagi do planu (16. w ramach inicjatywy mieszkańców 6. jako inicjatywa ekspertów architektów i urbanistów). Pod każdą z uwag zebrano od 500 do 700 podpisów.  Całość procesu, treść uwag, transmisje ze spotkań,  dokumentujemy na naszej stronie www.zlaprozwoj.pl.

W trosce o zainicjowany proces oraz mając na uwadze szerokie zaangażowanie mieszkańców i budzącą wiele emocji dyskusję społeczną,  proszę o udzielenie informacji i wsparcie w kwestiach opisanych poniżej, dotyczących kolejnych kluczowych etapów procedowania konsultowanego projektu planu miejscowego Mrągowa i złożonych do niego uwag.

W związku z opublikowanym 12.08.2022r. na BiP UM Mrągowo Zarządzeniem Nr 1279/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r, link do przywołanego  zarządzenia Tutaj,  jak również mając na uwadze szeroki oddźwięk społeczny i osobiste zaangażowanie mieszkańców w dyskusję nad Planem, proszę o:

  • Udostępnienie jednoznacznej informacji, ile łącznie uwag wpłynęło w wyniku konsultacji wyłożonego Projektu Planu.
  • Udostepnienie informacji jak będą procedowane odrzucone przez Burmistrza Miasta uwagi, na jednej, czy na kilku Sesjach?
  • Rozważenie możliwości organizacji specjalnych spotkań roboczych z udziałem Radnych Rady Miasta, oraz interesariuszy (mieszkańców, ekspertów, inwestorów).
  • Podanie z 14 dniowym wyprzedzeniem terminu Sesji Rady Miasta, na której/-rych będą  procedowane będą uchwały dotyczące złożonych przez mieszkańców uwag.

Z poważaniem

Donata Kobylińska-Durka

Treść listu