PorozmawiajMY o bazie – podsumowanie kolejnego spotkania

Czy to już definitywny koniec Szkoły Mistrzostwa sportowego?

Co przyniosły ostatnie  rozmowy  o Bazie ?

Dlaczego „Miasto i Powiat nie dogadały się” ?

Rozmowy o przyszłości Zespołu Oświatowo Sportowego „Baza Mrągowo” trwały od maja 2022r. Wróciliśmy do spotkań w lutym w odpowiedzi na uchwałę Powiatu o wcześniejszej niż deklarowana likwidacji szkoły.

Na początku roku Powiat Mrągowski podjął uchwałę o jego likwidacji, na co Miasto odpowiedziało wolą przejęcia placówki. 22 lutego 2023 roku odbyło się kolejne, trzecie spotkanie w ramach projektu Mrągowo Sz(t)uka Dialog,  z cyklu „RozmawiaMY o Bazie Mrągowo”, na którym padły deklaracje w sprawie wypracowania porozumienia opisującego zasady przejęcia placówki. W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi zasad przejęcia szkoły, Radny Jakub Doraczyński wraz z grupą Radnych po naszym spotkaniu, wystąpił o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie uzyskania informacji na temat wystąpienia do Powiatu Mrągowskiego z wnioskiem o przekazanie z dniem 1 września 2023 roku Gminie Miasto Mrągowo prowadzenia Szkoły Podstawowej nr 3 Mistrzostwa Sportowego.

9 marca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyła się sesja Rady Miejskiej (link do transmisji ) na której Burmistrz zreferował dotychczasowe działania podjęte przez Magistrat, związane z deklaracją przejęcia szkoły.  Wystąpiliśmy o udostepnienia informacji, niestety nie otrzymaliśmy materiału. Burmistrz podczas swego wystąpienia, przedstawił wizję rozwoju jednostki, (załącznik1 ) oraz zaprosił Kierownika Referatu promocji  i sportu do omówienia wniosków ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które z inicjatywy Magistratu zostały zaproszone do współtworzenia oferty sportowej nowej placówki.

W opracowaniu przygotowanym przez Referat ( załącznik2) przedstawiono kalkulacje finansowe  subwencji otrzymanej przy założeniu, multidyscylinarnego modelu szkoły, wzięto pod uwagę ilości uczniów którzy obecnie uprawiają sport w mrągowskich klubach sportowych.  Zaskoczeniem było pominięcie w dyskusji o losach szkoły organizacji MOS Baza, która obecnie prowadzi Mrągowską Grupę Regatową i jest jedyną jednostką zaangażowaną w rozwój żeglarstwa w Mrągowie. Podczas sesji padały nieoficjalne deklaracje współpracy z MOS Baza w dalszych etapach rozwoju koncepcji.

15 marca odbyła się sesja Rady Powiatu, na której poruszono temat przekazania prowadzenia Szkoły Sportowej Gminie Miasto Mrągowo. (link do transmisji) Przed głosowaniem wystąpiła Starosta Mrągowska, prezentując oświadczenie dotyczące przesłanek za zamknięciem jednostki  i dotychczasowych działań podejmowanych przez Powiat związanych z procesem likwidacji i ew. przejęcia prze miasto (załącznik3) . Następnie  radni powiatu podjęli uchwałę o przekazaniu szkoły Miastu bez majątku ruchomego i nieruchomego. Radny Stanisław Karaś złożył propozycję , aby samorząd miejski wystąpił o zakup nieruchomości szkoły za kwotę 5 000 000 zł, z przeznaczeniem uzyskanego przychodu na rzecz ratowania Szpitala Powiatowego im. M. Kajki, któremu grozi zamknięcie ze względu na bardzo trudną sytuację finansową i standardy dotyczące tego typu jednostek.

Od czasu podjęcia przez Powiat uchwały o przyspieszonej likwidacji szkoły, samorządy miały 30 dni na wypracowanie i podpisanie porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia placówki. W tym czasie odbyły się sesja Rady Miejskiej oraz sesja Rady Powiatu, na których poruszano temat przekazania placówki. Zastępca Burmistrza wziął udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu, gdzie przedstawił stanowisko Miasta, w którym deklaracja przejęcia szkoły wiąże się z przejęciem również mienia szkoły (w tym nieruchomości w Tałtach).  Dodatkowo, w trakcie tego okresu Miasto i Powiat przesłały sobie nawzajem  listy kilkudziesięciu  pytań dotyczące przekazania placówki (w załączeniu) Pytania skierowane do Powiatu (załącznik4), pytania skierowane do miasta (załącznik5) . Z naszych informacji wynika, że żadnej ze stron nie udało się uzyskać zadawalającej odpowiedzi na przesłane pisma.

15 marca 2023 roku minął termin na podpisanie porozumienia w sprawie przejęcia szkoły sportowej. Niestety przedstawicielom samorządów nie udało się zasiąść do wspólnego stołu ani wypracować uzgodnień, na które zgodziłyby się obie strony. Mimo składanych podczas spotkań o Bazie deklaracji współpracy,  nie udało się doprowadzić stronom do uspójnienia celów, ani wspólnej dyskusji o korzystnych dla wspólnoty lokalnej i rozwoju mistrzostwa sportowego rozwiązaniach.

Sztuka Dialogu jest sztuką prze duże S, wymaga od uczestników umiejętności wyjścia poza schemat własnych oczekiwań, aspiracji, opinii i przekonać, potrzebuje otwartości i gotowości na spotkanie
z drugim człowiekiem, gotowości na przyjęcie odmiennego zdania i woli autentycznej, nieoceniającej analizy propozycji która „pojawi się na stole”.

Czy umiemy przyjmować i wsłuchać się  inne zdanie, w imię wyższej wartości i dobra wspólnego ?

Czy mamy do siebie wzajemny szacunek?

Czy umiemy odpuścić własne EGO aby dać przestrzeń drugiemu?

Czy jesteśmy gotowi  na dialog?

Jak zmieniłoby się nasze Miasto gdybyśmy byli gotowi ?